Untitled-42
MAet-1

MAet คืออะไร

สาขาวิชาที่ผลิตวิศวกรด้านเครื่องกลและยานยนต์ ซึ่งเน้นการเรียนในห้องเรียนทางทฤษฎีและปฏิบัติการ มีการฝึกงานจริงในภาคอุตสาหกรรม แลละเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อปริญญา:

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Mechanical and Automotive Engineering Technology)

ปรัชญาและแนวคิดหลักสูตร:

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกและยานยนต์ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้มีขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในเชิงทักษะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนาคตหลังจบการศึกษา:

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ สามารถประกอบวิชาชีพในงานที่มีความรับผลิตชอบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ ผู้ช่วยนักวิจัย ประกอบอาชีพอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

  1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐาน และบูรณาการกับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่
  2. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกลศาสตร์ อุณหศาสตร์ ระบบไฟฟ้าพื้นฐาน ระบบพลศาสตร์และการควบคุมอันนำไปสู่การประยุกต์ใช้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และอธิบายให้ได้ตรงตามเป้าหมายอย่างมีเหตุมีผล
  3. มีความสามารถในการใช้ทักษะ เทคนิคและเครื่องมือในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่ทันสมัยสำหรับการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
  4. มีความสามารถในการระบุ กำหนดและเลือกใช้เครื่องมือในการประกอบการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  5. มีความสามารถในการออกแบบเชิงหลักการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางกลศาสตร์ องค์ประกอบหรือกระบวนการทางความร้อนรวมทั้งเครื่องต้นกำลังที่เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โดนคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นที่ตั้ง
  6. มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นทั้งในและนอกสาขาวิชาชีพ มีความรับผิดชอบรวมถึงการทำงานเป็นทีมตลอดจนมีการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต