โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
นักศึกษาที่เปิดรับ

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตรเทียบโอน (3 ปี)  (งดรับ 2560)
นักศึกษาที่เปิดรับ

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง