ข้อมูลสำคัญ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (Mechanical and Automotive Engineering Technology: MAet)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology)

ทำความรู้จัก MAet  คืออะไร     ดาวน์โหลด

               สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยาน ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี เนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะแบบบูรณาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ ให้มีขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างงานสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในเชิงทักษะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล สาขาวิชาช่างยนต์ เครื่องกล เครื่องต้นกำลัง เครื่องจักรหนัก เครื่องจักรการเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

  • สำเร็จการศึกษาระดัยประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล สาขาวิชาช่างยนต์ เครื่องกล เครื่องต้นกำลัง เครื่องจักรหนัก เครื่องจักรการเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับหลักสูตรเทียบโอน)

  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

ติดต่อสาขาวิชา                                                                                                                  
ที่ตั้ง: คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ.วิทยาเขตระยอง)

       19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

โทรศัพท์: (038)-627-000 ถึง 3 ต่อ 5300        Website: http://eat.kmutnb.ac.th