ชุดทดสอบการพาความร้อน

ชุดทดสอบการพาความร้อน

รายละเอียดทั่วไป

                อุปกรณ์การทดลอง WL 352 ใช้ทดลองการพาโดยอิสระ (ธรรมชาติ) และการพาโดยการเหนี่ยวนำ เพื่อ ประกอบและเปรียบเทียบผลกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การถ่ายเทความร้อนสามารถหาได้จากการทดลองโดยใช้อุปกรณ์การทดลองชุดนี้ โดยเตรียมไว้เพื่อให้เข้าใจการถ่ายเทความร้อนโดยการพาที่เกิดจากพื้นผิวความร้อนแบบต่างๆ และพัดลมปรับความเร็วรอบได้ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรร

            ดาวน์โหลดเอกสาร