ชุดศึกษาการนำความร้อน

ชุดศึกษาการนำความร้อน

รายละเอียดทั่วไป

                 ชุดทดลองการนำความร้อน ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์สำหรับศึกษาการนำความร้อนแบบเชิงเส้น (linear conduction)  ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกที่ถูกแบ่งเป็นท่อนๆ และชุดอุปกรณ์สำหรับศึกษาการนำความร้อนตามแนวรัศมี (radial conduction)  ซึ่งมีลักษณะเป็นจานวงกลม  โดยมีตู้ควบคุม ซึ่งใช้ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าและมีจอแสดงผลสำหรับอ่านค่าอุณหภูมิที่จุดต่างๆ ตามเส้นทางของการถ่ายเทความร้อน  มีวาล์วควบคุมการไหลพร้อมโรตามิเตอร์สำหรับควบคุมการไหลของน้ำซึ่งใช้ระบายความร้อน

            ดาวน์โหลดเอกสาร