คณาจารย์

   คณาจารย์ ประจำสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ   ขจรไตรเดช
รักษาการประธานสาขาฯ
อาจารย์ป้อมปราบ    ศรีอำพันพฤกษ์
ตำแหน่งผู้ช่วยประธานสาขาฯ
อาจารย์ ดร.จารุวัลย์    ไยชานุพงศ์
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์ธนวัฒน์    โพธิ์งาม
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์ภูเบศ   มีนะโรจน์
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์ณัฐพล   ผ่องราศรี
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์    อาคมานนท์
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์นิพนธ์   ชินชูศักดิ์
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์ ดร.เฉลิมมชัย    ไชยธงรัตน์
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์จิรศักดิ์    ศิริโภคารัตนา
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์ ดร.จิตกร   กนกนัยการ
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ