แผนการศึกษา

แผนการศึกษาตามหลักสูตร

แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
13XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(2-2)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฎิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-2)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
1402039XX วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313109 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต, 1(0-3)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
120513102 เทอร์โมไดนามิกส์, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120513103 กลศาสตร์ของไหล 1, 3(3-0)
120513104 กลศาสตร์วัสดุ, 3(3-0)
120513111 กลศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)
13XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120513105 การถ่ายเทความร้อน, 3(3-0)
120513106 การสั่นสะเทือนทางกล, 3(3-0)
120513107 การออกแบบเครื่องจักรกล 1, 3(3-0)
120513112 กลศาสตร์ของไหล 2, 3(3-0)
120513115 การเผาไหม้, 3(3-0)
120513301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 1, 1(0-3)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
1403035XX วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120513109 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง, 3(3-0)
120513110 การปรับอากาศ, 3(3-0)
120513113 กลศาสตร์เครื่องจักรกล, 3(3-0)
120513114 การออกแบบเครื่องจักรกล 2, 3(3-0)
120513202 สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์, 1(0-3)
120513203 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1, 2(0-4)
120513206 ปฏิบัติงานเครื่องมือวิศวกรรม, 1(0-4)
120513302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 2, 1(0-3)
1205131XX วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120113601 สหกิจศึกษา, 6(0-540)

รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120513108 ระบบควบคุมอัตโนมัติ, 3(3-0)
120513116 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต, 3(2-2)
120513205 ปฏิบัติงานระบบควบคุมและอัตโนมัติ, 1(0-4)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)
1205131XX วิชาเลือกจากลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)

รวม 17 หน่วยกิต

แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
13XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(2-2)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฎิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-2)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
1402039XX วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313109 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต, 1(0-3)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
120513102 เทอร์โมไดนามิกส์, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120513103 กลศาสตร์ของไหล 1, 3(3-0)
120513104 กลศาสตร์วัสดุ, 3(3-0)
120513136 พลศาสตร์ยานยนต์, 3(3-0)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)
13XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120513105 การถ่ายเทความร้อน, 3(3-0)
120513106 การสั่นสะเทือนทางกล, 3(3-0)
120513107 การออกแบบเครื่องจักรกล 1, 3(3-0)
120513137 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, 3(3-0)
120513207 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ยานยนต์, 1(0-4)
120513209 ปฏิบัติงานระบบส่งกำลังและเกียร์อัตโนมัติ, 1(0-4)
120513301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 1, 1(0-3)
140303XXX วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120513109 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง, 3(3-0)
120513110 การปรับอากาศ, 3(3-0)
120513138 การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์, 3(3-0)
120513139 อากาศพลศาสตร์, 3(3-0)
120513202 สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์, 1(0-3)
120513208 ปฏิบัติงานระบบแขวนล้อ บังคับเลี้ยวและเบรก, 1(0-4)
120513211 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1, 2(0-4)
120513302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 2, 1(0-3)
120513303 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์, 1(0-3)
1205131XX วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์, 3(3-0)

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120113601 สหกิจศึกษา, 6(0-540)

รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120513108 ระบบควบคุมอัตโนมัติ, 3(3-0)
120513140 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, 3(3-0)
120513210 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, 1(0-4)
120513212 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2, 3(0-6)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)
1205131XX วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต