โครงสร้างหลักสูตร

   โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
140103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ, 3(3-0)
140103012 การอ่าน 1, 3(3-0)
140103013 การอ่าน 2, 3(3-0)
140103014 การเขียน 1, 3(3-0)
140103015 การเขียน 2, 3(3-0)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

หมวดวิชศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
140103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ, 3(3-0)
140103012 การอ่าน 1, 3(3-0)
140103013 การอ่าน 2, 3(3-0)
140103014 การเขียน 1, 3(3-0)
140103015 การเขียน 2, 3(3-0)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140103019 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)
140103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
120213400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ, 3(3-0)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 4 หน่วยกิต
140203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)

วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
140203901 มนุษย์กับสังคม, 3(3-0)
140203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ, 3(3-0)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)
140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต, 3(3-0)
140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)

วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
140303101 จิตวิทยาทั่วไป, 3(3-0)
140303102 จิตวิทยาสังคม, 3(3-0)
140303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต, 3(3-0)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล, 3(3-0)
140303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)
140303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต, 3(3-0)
140303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ, 3(3-0)
140303604 บัณฑิตไทยในอุดมคติ, 3(3-0)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
140303501 บาสเกตบอล, 1(0-2)
140303502 วอลเลย์บอล, 1(0-2)
140303503 แบดมินตัน, 1(0-2)
140303504 ลีลาศ, 1(0-2)
140303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)
140303506 เทควันโด, 1(0-2)
140303507 ฟุตบอล, 1(0-2)
140303508 เซปักตะกร้อ, 1(0-2)
140303509 เปตอง, 1(0-2)
140303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก, 1(0-2)
140303511 หมากล้อม, 1(0-2)
140303512 ฟีบ้า 33, 1(0-2)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฎิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 53 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 53 หน่วยกิต
120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313109 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต, 1(0-3)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
120513102 เทอร์โมไดนามิกส์, 3(3-0)
120513103 กลศาสตร์ของไหล 1, 3(3-0)
120513104 กลศาสตร์วัสดุ, 3(3-0)
120513105 การถ่ายเทความร้อน, 3(3-0)
120513106 การสั่นสะเทือนทางกล, 3(3-0)
120513107 การออกแบบเครื่องจักรกล 1, 3(3-0)
120513108 ระบบควบคุมอัตโนมัติ, 3(3-0)
120513109 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง, 3(3-0)
120513110 การปรับอากาศ, 3(3-0)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
120513202 สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์, 1(0-3)
120513301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 1, 1(0-3)
120513302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 2, 1(0-3)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 31 หน่วยกิต

แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต
120513111 กลศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
120513112 กลศาสตร์ของไหล 2, 3(3-0)
120513113 กลศาสตร์เครื่องจักรกล, 3(3-0)
120513114 การออกแบบเครื่องจักรกล 2, 3(3-0)
120513115 การเผาไหม้, 3(3-0)
120513116 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต, 3(2-2)
120513203 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1, 2(0-4)
120513204 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2, 3(0-6)
120513205 ปฏิบัติงานระบบควบคุมและอัตโนมัติ, 1(0-4)
120513206 ปฏิบัติงานเครื่องมือวิศวกรรม, 1(0-4)

วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 3 หน่วยกิต
120413105 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, 3(3-0)
120513117 เครื่องจักรกลของไหล, 3(3-0)
120513118 ไตรโบโลยี, 3(3-0)
120513119 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณเบื้องต้น, 3(3-0)
120513120 เทคโนโลยีกังหันก๊าซ, 3(3-0)
120513121 การออกแบบระบบความร้อน, 3(3-0)
120513122 แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น, 3(3-0)
120513123 หุ่นยนต์เบื้องต้น, 3(3-0)
120513124 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120513125 ทฤษฎีการรูปพลังงาน, 3(3-0)
120513126 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน, 3(3-0)
120513127 การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์, 3(3-0)
120513128 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน, 3(3-0)
120513129 การออกแบบเครื่องมือวิศวกรรม, 3(3-0)
120513130 การออกแบบระบบทำความเย็นและปรับอากาศ, 3(3-0)
120513131 การออกแบบระบบท่อ, 3(3-0)
120513132 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล, 3(2-2)
120513133 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล, 3(3-0)
120513134 การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล, 3(3-0)

วิชาเลือกจากลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 3 หน่วยกิต
120513141 เชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับยานยนต์, 3(3-0)
120513142 วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น, 3(3-0)
120513143 เทคโนโลยีเครื่องยนต์, 3(3-0)
120513144 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นยานยนต์, 3(3-0)
120513145 การควบคุมมลพิษยานยนต์, 3(3-0)
120513146 วิศวกรรมการบำรุงรักษายานยนต์, 3(3-0)
120513147 การบริหารโรงงานและศูนย์บริการยานยนต์, 3(3-0)
120513148 การวัดในงานวิศวกรรมยานยนต์, 3(3-0)
120513149 ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์, 3(3-0)
120513150 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์, 3(3-0)
120513151 การออกแบบโครงสร้างยานยนต์, 3(3-0)
120513152 วัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, 3(3-0)
120513153 ความปลอดภัยของยานยนต์, 3(3-0)
120513154 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมยานยนต์, 3(3-0)
120513155 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและการจับยึดชิ้นงาน, 3(3-0)
120513156 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตยานต์ยนต์, 3(2-2)
120513157 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิเคราะห์สำหรับวิศวกรรมยานยนต์, 3(2-2)

แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์

วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต
120513136 พลศาสตร์ยานยนต์, 3(3-0)
120513137 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, 3(3-0)
120513138 การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์, 3(3-0)
120513139 อากาศพลศาสตร์, 3(3-0)
120513140 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, 3(3-0)
120513207 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ยานยนต์, 1(0-4)
120513208 ปฏิบัติงานระบบแขวนล้อ บังคับเลี้ยวและเบรก, 1(0-4)
120513209 ปฏิบัติงานระบบส่งกำลังและเกียร์อัตโนมัติ, 1(0-4)
120513210 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, 1(0-4)
120513211 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1, 2(0-4)
120513212 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2, 3(0-6)
120513303 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์, 1(0-3)

วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 3 หน่วยกิต
120413105 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, 3(3-0)
120513117 เครื่องจักรกลของไหล, 3(3-0)
120513118 ไตรโบโลยี, 3(3-0)
120513119 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณเบื้องต้น, 3(3-0)
120513120 เทคโนโลยีกังหันก๊าซ, 3(3-0)
120513121 การออกแบบระบบความร้อน, 3(3-0)
120513122 แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น, 3(3-0)
120513123 หุ่นยนต์เบื้องต้น, 3(3-0)
120513124 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120513125 ทฤษฎีการรูปพลังงาน, 3(3-0)
120513126 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน, 3(3-0)
120513127 การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์, 3(3-0)
120513128 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน, 3(3-0)
120513129 การออกแบบเครื่องมือวิศวกรรม, 3(3-0)
120513130 การออกแบบระบบทำความเย็นและปรับอากาศ, 3(3-0)
120513131 การออกแบบระบบท่อ, 3(3-0)
120513132 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล, 3(2-2)
120513133 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล, 3(3-0)
120513134 การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล, 3(3-0)

วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 3 หน่วยกิต
120513141 เชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับยานยนต์, 3(3-0)
120513142 วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น, 3(3-0)
120513143 เทคโนโลยีเครื่องยนต์, 3(3-0)
120513144 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นยานยนต์, 3(3-0)
120513145 การควบคุมมลพิษยานยนต์, 3(3-0)
120513146 วิศวกรรมการบำรุงรักษายานยนต์, 3(3-0)
120513147 การบริหารโรงงานและศูนย์บริการยานยนต์, 3(3-0)
120513148 การวัดในงานวิศวกรรมยานยนต์, 3(3-0)
120513149 ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์, 3(3-0)
120513150 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์, 3(3-0)
120513151 การออกแบบโครงสร้างยานยนต์, 3(3-0)
120513152 วัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, 3(3-0)
120513153 ความปลอดภัยของยานยนต์, 3(3-0)
120513154 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมยานยนต์, 3(3-0)
120513155 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและการจับยึดชิ้นงาน, 3(3-0)
120513156 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตยานต์ยนต์, 3(2-2)
120513157 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิเคราะห์สำหรับวิศวกรรมยานยนต์, 3(2-2)

กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
120513400 สหกิจศึกษา, 6(0-540)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)

XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)